HOME

Welkom in de praktijk van Jeanet Dongelmans

Voor:

 • kortdurende klachtgerichte hulp,
 • uitgebreid psychologisch onderzoek (volwassenen),
 • re-integratie na uitval uit het werk,
 • bemiddeling bij conflicten,
 • coaching (individueel of als team).

Behandeling op maat

Je krijgt bij mij altijd een behandeling die gericht is op jouw situatie en problematiek (werk en/of privé). Ik gebruik jouw kennis en reflectie. Ik richt mij op:

 • het functioneren in het hier en nu,
 • het verwerken van het verleden,
 • een groter probleemoplossend vermogen.

Werkwijze

GESPREKKEN
Een gesprek duurt ¾ of 1 uur. Het eerste gesprek (intakegesprek) is zowel voor u als voor mij vooral oriënterend van aard. Het is bedoeld om een globale indruk van uw problemen te krijgen en na te gaan of behandeling bij mijn praktijk mogelijk en wenselijk is.  Na dit eerste gesprek wordt er nader onderzoek gedaan waarbij ik mij een zo goed mogelijk beeld van uw problemen vorm. Mogelijk zal u gevraagd worden een aantal vragenlijsten in te vullen. De bevindingen van deze gesprekken en de vragenlijsten worden met u besproken en resulteren in een behandelvoorstel. Ik streef kortdurende therapieën na ( +/- 5 tot 12 sessies ook afhankelijk van de sessie duur 45 min of 60 min). Echter het aantal gesprekken is afhankelijk van de soort, intensiteit en hoeveelheid van uw klachten. Ook de regelmaat van afspraken is hiervan afhankelijk, meestal vinden gesprekken eens in de 1 à 2 weken plaats.

Intake

Ik hanteer een snelle procedure: bij aanmelding via telefoon of mail regelen wij binnen 5 werkdagen een kennismakings- of intakegesprek. Na intake kan binnen 5 werkdagen de behandeling starten.
Bij het plannen van verdere gesprekken hou ik rekening met lopende verplichtingen zoals werk, school of kinderen. Voor de tijden waarop ik praktijk hou: zie praktijkuren.
Mijn behandelingen zijn relatief kortdurend; vijf tot twaalf gesprekken zijn meestal voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen.
Als blijkt dat een aanpak bij een andere specialist beter is, dan zal ik dat advies direct en zonder voorbehoud geven.

Kosten, vergoedingen

Ik geef bij intake een beeld van de kosten van de behandeling. Kijk zelf vooraf welke vergoeding de verzekering geeft en welke eigen bijdrage er wordt gevraagd (zie de pagina Tarieven en Vergoedingen). Hou er rekening mee dat het eigen risico (afhankelijk van de gemaakte keuzes bij het afsluiten van de verzekering) minimaal € 385 bedraagt.

Kwaliteit

Mijn deskundigheid is gebaseerd op ruime ervaring met diverse disciplines en methoden. Ik werk met wetenschappelijk effectief bevonden methoden.
Ik werk binnen een professioneel netwerk en ik hanteer een kwaliteitsstatuut.
Er is een periodieke praktijkvisitatie vanuit de landelijke beroepsverenigingen voor eerstelijnspsychologie en klinische psychologie.
Op de link KWALITEIT vind je een overzicht van de kwaliteitsvoorzieningen rond mijn praktijk.

Vernieuwingen

In mijn praktijk pas ik nieuwe kennis, standaarden en evidence-based methoden toe; zie de link KWALITEIT
ik blijf op de hoogte van de nieuwe standaarden voor kwaliteitsontwikkeling in de GGZ.
Nieuwe zorgstandaarden die ik kan toepassen zijn o.a.:

Er wordt ook Blended Care toegepast:
een combinatie van face to face contacten met E Health

Privacy

Zie de link KWALITEIT  Ik werk conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een Privacystatement maakt deel uit van deze website.

DOSSIER
Uw persoonsgegevens en gegevens die nodig zijn voor het verlenen van hulp worden opgenomen in uw dossier. Deze gegevens zijn niet toegankelijk voor buitenstaanders: zonder uw toestemming mag ik geen informatie geven aan derden. Als uw huisarts u verwezen heeft zal na afronding van de behandeling met uw toestemming een schriftelijk verslag aan hem/haar gestuurd worden. Uw dossier wordt na behandeling afgesloten en 15 jaar bewaard, dit is een wettelijke verplichting. Daarna wordt het dossier vernietigd.
U heeft recht op inzage in uw dossier. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult, bij uitgebreide bestudering kunt u een afspraak maken. U kunt (persoons)gegevens laten wijzigen als ze onjuist, onvolledig of onnodig zijn voor het doel van de registratie.
U kunt een kopie ontvangen van het dossier; hiervoor vraag ik een onkostenvergoeding.

ONDERZOEK
Langs diverse wegen wordt mij gevraagd (anonieme) patiënt- en behandelgegevens te verstrekken voor onderzoek. Zo moet ik voor mijn beroepsregistratie gegevens aanleveren over het aantal en de soort behandelingen die ik uitvoer. Maar ook onderzoeksinstituten en overheidsinstanties (Trimbos, Nivel, NZa) vragen mij gegevens over patiënt(groep)en. Als ik aan dergelijke gegevensverzameling meewerk, dan moet ik uw toestemming daarvoor hebben. Uiteraard zal ik altijd zorgen dat de gegevens anoniem zijn, en niet tot u te herleiden zijn.

TOESTEMMING EN AKKOORDVERKLARING
Op diverse momenten zal ik expliciet uw toestemming voor een aantal zaken vragen:

 • Verklaring dat u bekend bent met de regels van onze praktijk
 • Akkoordverklaring met het behandelvoorstel
 • Toestemming voor berichtgeving aan de verwijzer/huisarts
 • Toestemming voor het beschikbaar stellen van (geanonimiseerde) behandelgegevens voor onderzoekdoeleinden.

ANNULERINGSREGELS
Voor een therapiegesprek wordt 60 minuten uitgetrokken. Deze tijd wordt voor u gereserveerd. Mocht u te laat komen dan staat u dus minder tijd ter beschikking. Als u verhinderd bent dient u zich minimaal 24 uur tevoren af te melden; aan tijdige annulering zijn geen kosten verbonden. Bij absentie zonder berichtgeving en bij annulering minder dan 24 uur tevoren wordt u de helft van het tarief in rekening gebracht, ongeacht de reden van verhindering. Kosten voor een niet-nagekomen afspraak kunnen niet worden gedeclareerd bij de verzekeraar. 

IDENTIFICATIE
Ik ben verplicht uw BurgerServiceNummer in mijn administratie op te nemen, en uw identiteit vast te stellen. Ik verzoek u bij uw eerste bezoek een identiteitsbewijs mee te brengen. Ik zal u bij inschrijving bij mijn praktijk ook om uw verzekeringspasje vragen, wilt u dit tevens bij het eerste consult meenemen.