BEMIDDELEN

Waarom bemiddeling?

Bemiddeling wordt vaak toegepast in arbeidssituaties en bij geschillen over dienstverlening.
Niemand wil een conflict en het hanteren ervan is lastig. Daarom kan het zinvol zijn om onder begeleiding van een neutrale derde te praten over de problemen die spelen in de onderlinge samenwerking. Om erger te voorkomen, maar óók om effectiever om te gaan met conflicten zodat ze juist een beginpunt vormen voor positieve verandering.

Ik voorzie  in de  behoefte aan bemiddeling door het aanbieden van een verkennend gesprek of een korte serie van hooguit vijf gesprekken. Soms is één verkennend gesprek voldoende om tot een oplossing te komen. Het kan ook zijn dat er behoefte bestaat aan een specifiek vervolg (bijvoorbeeld vanwege juridische aspecten), daarvoor is er een uitgebreid aanbod van diensten. Ik kan een onafhankelijk advies geven over zo’n vervolgtraject.

Voordelen van bemiddeling:

  • onafhankelijk,
  • transparant,
  • niet duur (zelfs kostenbesparend als uitval uit werk kan worden voorkomen of re-integratie  bespoedigd kan worden),
  • de impasse wordt doorbroken,
  • niet  de schuldvraag staat centraal, maar herstel van de samenwerking
  • het kan het beginpunt van een positieve verandering betekenen

Belangrijke voorwaarden om tot een gezamenlijke oplossing te komen zijn vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid.

Het werkt alsvolgt

 1. één van de betrokkenen meldt zich aan bij Bureau Dongelmans,
 2. we (de betrokken personen en de bemiddelaar) kijken of er wordt voldaan aan de voorwaarden vrijwilligheid en vertrouwelijkheid,
 3. we inventariseren het probleem en stellen een gezamenlijke probleemdefinitie op,
 4. we stellen prioriteiten,
 5. ik doe een voorstel voor een gezamenlijke oplossing,
 6. de betrokkenen committeren zich aan de oplossing.