VERGOEDINGEN

VERGOEDINGEN MET INGANG VAN 2019

Eerstelijnspsychologische zorg valt vanaf 1 januari 2014 onder de Generalistische Basis GGZ.
De kosten van de behandeling bij Bureau Dongelmans vallen onder de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet.
Of de behandeling bij Bureau Dongelmans voor jou kosten met zich meebrengt, kan onder meer afhangen van je andere zorgkosten in een jaar.
Er is in 2019 niet met alle verzekeraars een contract afgesloten (géén contract met VGZ, UMC, IZZ e.a. die hieronder vallen).
Bij ongecontracteerde zorg kan 80% vergoed worden maar zal de rekening door betrokkene zelf moeten worden voorgeschoten en kan dit bij de verzekeraar door betrokkene worden gedeclareerd.

Hou ook rekening met het bedrag van je eigen risico (minimaal € 385,00 per kalenderjaar) bij de zorgverzekering.

De verwijzing dient schriftelijk te zijn van een huisarts of bedrijfsarts.
Er zijn drie trajecten qua begeleidingsduur waarnaar in de eerstelijn verwezen kan worden namelijk:
Basis GGZ Kort (BK)
Basis GGZ Middel (BM)
Basis GGZ intensief (BI).

De verwijzer schat de zorgzwaarte in (zie schema basisggz.nl) maar de behandelend GZ psycholoog (BIG) maakt na de verwijzing de inschatting qua indicatie, op basis van de diagnostiek na intake.

Bij twijfel c.q. vragen over de kosten van de behandeling en het te vergoeden behandelingstraject, wordt cliënten aangeraden, om contact op te nemen met hun zorgverzekeraar.

Prestatie Omschrijving
Basis GGZ Kort (BK) Lichte DSM stoornissen max 4-5 sessies
Basis GGZ Middel (BM) Matige DSM stoornissen max 7-8 sessies
Basis GGZ Intensief (BI) Ernstige DSM stoornissen max 9-10 sessies


Hieronder de NZa-tarieven 2021:

Prestatie-omschrijving: Duur: NZa Tarief 2021
180001 Product Kort ca 4-5 consulten € 487,26
180002 Product Middel ca 7-8 consulten € 830,23
180003 Product Intensief ca 10 consulten € 1301,85
180005 Onvolledig Behandeltraject 1 à 2 consulten € 198,88


Onderstaand het praktijktarief per consult voor particuliere zorg buiten de verzekerde zorg.
Een hele zitting duurt drie kwartier. Voor de psycholoog geldt daarnaast een kwartier voorbereidings- en uitwerkingstijd.

Prestatie-omschrijving: Duur: NZa Tarief 2021 Praktijktarief 2021
198300 Overig Product Consult 1 consult € 101,03 € 85,00