VERGOEDINGEN

VERGOEDINGEN MET INGANG VAN 2022

Eerstelijnspsychologische zorg valt vanaf 1 januari 2022 onder de Generalistische Basis GGZ.
Vanaf januari 2022  wordt via het zorgprestatiemodel gedeclareerd waarbij het inzichtelijk is waar de gesprekken aan besteed worden qua tijdsbesteding  van de afspraaktijd.
De kosten van de behandeling bij Bureau Dongelmans vallen onder de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet.
Of de behandeling bij Bureau Dongelmans voor jou kosten met zich meebrengt, kan onder meer afhangen van je andere zorgkosten in een jaar.
Er is in 2022 met alle verzekeraars een contract afgesloten.
Bij ongecontracteerde zorg kan 80% vergoed worden maar zal de rekening door betrokkene zelf moeten worden voorgeschoten en kan dit bij de verzekeraar door betrokkene worden gedeclareerd.

Hou ook rekening met het bedrag van je eigen risico (minimaal (€ 385,00 per kalenderjaar) bij de zorgverzekering.

De verwijzing dient schriftelijk of via ZorgDomein te zijn van een huisarts of bedrijfsarts.

De verwijzer schat de zorgzwaarte in (zie informatie eerstelijnszorg of tweedelijnszorg)) maar de behandelend GZ psycholoog (BIG) maakt na de verwijzing de inschatting qua indicatie, op basis van de diagnostiek na intake.

Bij twijfel c.q. vragen over de kosten van de behandeling en het te vergoeden behandelingstraject, wordt cliënten aangeraden, om contact op te nemen met hun zorgverzekeraar. Informatie is verder te vinden bij NZA m.b.t. het zorgprestatiemodel.

Onderstaand het praktijktarief per consult voor particuliere zorg buiten de verzekerde zorg.
Een hele zitting duurt drie kwartier. Voor de psycholoog geldt daarnaast een kwartier voorbereidings- en uitwerkingstijd.

Prestatie-omschrijving: Duur: NZa Tarief 2022 Praktijktarief 2022
198300 Overig Product Consult 1 consult € 120,99 € 97,00