RECHTEN EN PLICHTEN

Rechten en plichten

Als een hulpverlener je behandelt, heb je op grond van de WGBO een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. Je hoeft hiervoor geen contract of iets dergelijks te tekenen. In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten de zorgverlener en de patiënt zich aan houden.

Plichten van hulpverleners

Een hulpverlener heeft de plicht je te informeren over::

 • je huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten;
 • de aard en het doel van het onderzoek en de behandeling;
 • de te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor je gezondheid;
 • andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Informatieverstrekking door hulpverlener

De hulpverlener geeft de informatie over het onderzoek en de behandeling:

 • aan de patiënt zelf als deze 16 jaar of ouder is;
 • aan de patiënt en de ouders/verzorgers als de patiënt tussen de 12 en 16 jaar is;
 • aan de (wettelijke) vertegenwoordiger (ouder, familie, gemachtigde, mentor) bij wilsonbekwaamheid (als iemand op grond van zijn leeftijd of verstandelijke vermogens niet zelf in staat is beslissingen te nemen).

Rechten en plichten van patiënten

Als patiënt heb je, onder andere, het recht:

 • op duidelijke informatie over je  gezondheidstoestand;
 • om op basis van de informatie die je hebt gekregen van de hulpverlener, te beslissen of je toestemming geeft voor onderzoek of behandeling;
 • op een second opinion (tweede mening) van een andere deskundige dan de behandelend arts;
 • op inzage in je medisch dossier.

Je hebt als patiënt ook plichten.
De patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig informeren over zijn/haar problematiek zodat de zorgverlener op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen. De patiënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen.

Persoonlijke gegevens die jij, je huisarts of je bedrijfsarts via de formulieren op deze website verschaffen, blijven vertrouwelijk en worden volgens de voorschriften van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) bewaard.

Bij het opvragen c.q. uitwisselen van gegevens met andere hulpverleners, zal altijd vooraf een door de patiënt ondertekend toestemmingsformulier  worden overlegd. Ook wordt schriftelijke informatie aan derden alleen verstrekt nadat deze voor toestemming aan de patiënt is voorgelegd.