VERGOEDINGEN

VERGOEDINGEN MET INGANG VAN 2018

Eerstelijns psychologische zorg valt vanaf 1 januari 2014 onder de Generalistische Basis GGZ. De kosten van de behandeling bij Bureau Dongelmans vallen onder de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Of de behandeling bij Bureau Dongelmans voor u kosten met zich meebrengt, kan onder meer afhangen van uw andere zorgkosten in een jaar.
Er is in 2018 niet met alle verzekeraars een contract afgesloten (geen contract met VGZ, UMC, IZZ e.a. die hieronder vallen). Bij ongecontracteerde zorg kan 80% vergoed worden, maar zal de rekening door betrokkene zelf moeten worden voorgeschoten. Dit kan dit bij de verzekeraar door betrokkene gedeclareerd worden.
Houdt u ook rekening met het bedrag van uw eigen risico (minimaal euro 385,00 per kalenderjaar) bij de zorgverzekering.

De verwijzing dient schriftelijk te zijn van een huisarts of bedrijfsarts.
Er zijn drie trajecten qua begeleidingsduur waarnaar in de eerstelijn verwezen kan worden namelijk:
Basis GGZ Kort (BK)
Basis GGZ Middel (BM)
Basis GGZ intensief (BI).

De verwijzer schat de zorgzwaarte in (zie schema basisggz.nl) maar de behandelend GZ psycholoog (BIG) maakt na de verwijzing de inschatting qua indicatie, op basis van de diagnostiek na intake.

Bij twijfel c.q. vragen over de kosten van de behandeling en het te vergoede behandelingstraject, wordt cliënten aangeraden, om contact op te nemen met hun zorgverzekeraar.

 

Prestatie-omschrijving Duur  Max. tarief
180001 Basis GGZ Kort ca 5 consulten €   472,65
180002 Basis GGZ Middel ca 8 consulten €   803,34
180003 Basis GGZ Intensief ca 12 consulten €  1262,82
180005 Onvolledig behandeltraject 1 à 2 consulten €   192,92

Zie voor uitgebreide informatie: invoeringbasisggz.nl